Všeobecné obchodné podmienky

 • I. Úvodné ustanovenia
  1. Spoločnosť eventim sk, s.r.o., so sídlom: Kupeckého 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 867 922, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29878/B (ďalej len „Eventim“) prevádzkuje internetový portál www.eventim.sk (ďalej len „portál“).

  2. Eventim je prevádzkovateľom elektronického počítačového systému na evidenciu kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí na Slovensku a v iných krajinách Európy a predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia evidovaných v tomto elektronickom počítačovom systéme (ďalej len „systém eventim“).

  3. Eventim je oprávnený na základe dohody s usporiadateľmi kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí zaradených v systéme eventim (ďalej len „usporiadateľ“) na tieto podujatia zabezpečovať predaj vstupeniek prostredníctvom systému eventim konečným záujemcom (návštevníkom), a to v mene usporiadateľa a na jeho účet.

  4. Návštevníkom sa rozumie osoba, ktorá kúpi vstupenku na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie zaradené v systéme eventim prostredníctvom portálu eventim pre seba a/alebo iného držiteľa vstupenky. Používateľom je osoba, ktorá navštívi portál a tento používa. Návštevník je zároveň používateľom portálu. Držiteľom vstupenky je osoba, pre ktorú návštevník kúpi vstupenku na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie zaradené v systéme eventim prostredníctvom portálu eventim.

  5. Týmto sa upravujú všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi Eventimom a návštevníkom, resp. používateľom týkajúceho sa kúpy vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie zaradené v systéme eventim prostredníctvom portálu eventim (ďalej len „VOP“).

 • II. Služba
  1. Používanie portálu nie je podmienené registráciou. Prístup a používanie portálu je bezplatné.

  2. Každý deň, prípadne v inej časovej frekvencii zverejňuje Eventim na portáli databázu podujatí, na ktoré si návštevník môže prostredníctvom systému eventim zakúpiť vstupenku na konkrétne podujatie.

  3. Informácia o podujatí obsahuje minimálne tieto informácie:
   a) krátky opis podujatia;
   b) informácie o interpretoch, účinkujúcich alebo iný opis;
   c) miesto a čas konania;
   d) výška pôvodnej ceny vstupného, výška príplatku za poskytnutie záruky vrátenia vstupného a celkovú cenu vrátane príplatku za poskytnutie záruky vrátenia vstupného;
   e) čas, dokedy je možné vstupenku zakúpiť.

  4. Doplnkovou službou je aj zaradenie e-mailu návštevníka alebo používateľa do databázy, pričom na tento e-mail budú automaticky rozposielané aktuálne novinky na portáli, prípadne iné materiály reklamného a informačného charakteru, s čím návštevník alebo používateľ výslovne súhlasí.

 • III. Kúpa vstupenky
  1. Vstupenka je doklad o zaplatení vstupného na vybraté podujatie, ktorá oprávňuje návštevníka na vstup a zotrvanie v priestore určenom na konanie podujatia a sledovanie vybraného podujatia v zmysle podmienok určených usporiadateľom.

  2. Vstupenka obsahuje nasledovné údaje:
   a) názov podujatia alebo meno interpreta;
   b) cena vstupného;
   c) miesto a čas konania podujatia;
   d) aktivačný kód na uplatnenie vstupenky.

  3. Každý návštevník si môže rezervovať ľubovoľný počet vstupeniek, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke podujatia uvedené inak. Eventim si vyhradzuje právo obmedziť množstvo predaných vstupeniek pre vybratých návštevníkov podľa uváženia Eventimu.

  4. Rezervácia vstupenky a následná kúpa sa realizuje prostredníctvom portálu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou priamo pri vybranom podujatí.

  5. Vstupenku si môže návštevník kúpiť uhradením ceny vstupenky:
   a) prostredníctvom platobnej karty,
   b) prevodom na účet Eventimu, pričom návštevník musí doručiť banke riadny príkaz na realizáciu prevodu najneskôr do 2 kalendárnych dní od rezervácie vstupenky na portáli pri vybratých podujatiach,
   c) priamo cez portál prostredníctvom iných elektronických platobných metód (CardPay, PayPal),
   d) platbou na predajnom mieste pri vybratých podujatiach.

   Platby uskutočnené platobnými kartami MasterCard a VISA sú spracované prostredníctvom CTS Eventim CTS Eventim AG & Co. KGaA , Contrescarpe 75 A , 28195 Bremen , Nemecko, materskej spoločnosti pobočky eventim.sk, s.r.o..

  6. Ak návštevník neuhradí cenu vstupenky alebo banke nedoručí príkaz na úhradu podľa ods. 4 písm. b) v uvedenej alebo inak oznámenej lehote, jeho rezervácia sa automaticky ruší.

  7. Eventim je oprávnený v mene usporiadateľa podujatia prijímať platby od návštevníkov na svoj účet. Eventim po uhradení vstupného návštevníkom umožní vytlačiť vstupenku priamo alebo vystaví vstupenku a doručí ju návštevníkovi na ním uvedenú poštovú adresu alebo informuje návštevníka, kde si môže vstupenku vyzdvihnúť na predajnom mieste Eventimu. Eventim nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi v dôsledku zle uvedenej adresy zo strany návštevníka alebo iných potrebných údajov. Eventim tiež nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi v dôsledku straty, krádeže alebo zničenia vstupeniek na ceste od Eventimu k návštevníkovi (doručovanie).

  8. Každá vstupenka obsahuje tzv. aktivačný kód, ktorý je jedinečný. Každú vstupenku možno použiť len raz. Eventim eviduje použité vydané vstupenky podľa aktivačných kódov.

  9. Zaplatením vstupného na účet Eventimu a vytlačením vstupenky dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi usporiadateľom a návštevníkom, na základe ktorej je usporiadateľ povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným aktivačným kódom umožniť návštevníkovi prístup na podujatie v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejní usporiadateľ (ďalej len „zmluva“). Zmluva vzniká medzi usporiadateľom a návštevníkom, Eventim je len sprostredkovateľom uzatvorenia zmluvy.

  10. V prípade, že ste si zvolili osobné vyzdvihnutie vstupeniek, Vaša objednávka bude pripravená k odberu až po úspešnom zaevidovaní platby. Vstupenky si môžete prevziať po uhradení v sídle spoločnosti, na predajných miestach alebo na večernej pokladni na základe kódu pre vyzdvihnutie, ktorý Vám bude zaslaný emailom automaticky po obdržaní platby. Pri vyzdvihnutí je potrebné preukázať sa platným dokladom totožnosti.

 • IV. Zodpovednosť
  1. Usporiadateľ v plnom rozsahu zodpovedá návštevníkovi za:

  2. a) konanie podujatia,
   b) za plnenie všetkých práv návštevníka vyplývajúcich mu z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou vstupenky ako aj v súvislosti s konaním a priebehom podujatia.

  3. Návštevníci sú oprávnení uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za vady a/alebo škodu, zranenia, smrť, chorobu) priamo u usporiadateľa na jeho adrese uvedenej na vstupenke pre konkrétne podujatie.

  4. Eventim zodpovedá návštevníkovi len za riadne a včasné vystavenie vstupenky návštevníkovi.

  5. Eventim upozorňuje, že návšteva niektorých podujatí evidovaných v systéme eventim môžu byť pre návštevníka nebezpečné a účasť alebo návšteva takéhoto podujatia je plne na osobnej zodpovednosti návštevníka a/alebo usporiadateľa podujatia.

  6. Eventim a usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť návštevníkovi náhradnú vstupenku.

  7. Ak Eventimu vznikne škoda kvôli návštevníkovi, resp. používateľovi, v súvislosti s používaním portálu alebo poskytovanej služby z dôvodu, že návštevník, resp. používateľ nedodržal tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike, je návštevník povinný nahradiť túto škodu Eventimu v plnom rozsahu.

  8. Eventim priamo nezodpovedá za vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia ani v žiadnom inom odôvodnenom prípade. Akonáhle však usporiadateľ poskytne nevyhnutné zdroje, Eventim zabezpečí vrátenie vstupného v mene usporiadateľa.

  9. Pokyny a lehota na vrátenie vstupného a následná refundácia zákaznikovi zo strany Eventimu, bude vždy zverejnená na našej webovej stránke http://www.eventim.sk/sk/spravy/.
 • V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. návštevník ani držiteľ vstupenky nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy poskytnutí služby poskytovanej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a akýchkoľvek ich zmien a dodatkov k nim.

  2. Návštevník zakúpením vstupenky na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie potvrdzuje, že Eventim včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  3. Zaplatené vstupné a servisné poplatky nie je možné vrátiť. Vstupenka sa takisto nedá vymeniť ani zameniť za vstupenku na iné predstavenie alebo iné miesta, ak usporiadateľ nerozhodne inak.

 • VI. Portál
  1. Portál môže odkazovať na internetové portály tretích subjektov, ktoré Eventim nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Eventim nemá povinnosť preskúmať obsah portály tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na portáli.

  2. Návštevník nesmie oznámiť svoje registračné údaje tretím osobám. V prípade zneužitia registračných údajov pri platbe, musí to používateľ bezodkladne nahlásiť Eventimu (napr.: e-mailom, telefonicky, poštou, a pod.).

  3. Návštevník nesmie používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie portálu. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Eventimu je zakázané. Obsah portálu je chránený autorským zákonom.

  4. Systém môže byť v pravidelných intervaloch odstavený na účely údržby. Eventim nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje portál, a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutnú dobu. Odstavenie servera môže Eventim uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

  5. Návštevník súhlasí s tým, že za žiadnych okolností Eventim nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ako výsledok používania portálu alebo spoľahnutie sa na obsah uverejnený na portáli. Eventim nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva, autorských práv ani iných práv návštevníkmi a používateľmi, či usporiadateľmi. Eventim nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s používaním portálu, používaním informácií, alebo sťahovaním údajov zverejnených na portáli.

 • VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov používateľ a návštevník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Eventimu a usporiadateľa na účely poskytnutia služieb podľa ponuky Eventimu a týchto VOP. Poskytnuté osobné údaje bude využívať Eventim a/alebo usporiadateľ výhradne na plnenie vyplývajúce z kúpy vstupenky, na uplatnenie možnosti vrátenia vstupného a na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými budú informovať používateľa a návštevníka o ponuke svojich výrobkov a služieb. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.

  2. Používateľ a návštevník uvedený súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Eventimom a/alebo usporiadateľom v rozpore s udeleným súhlasom.

 • VIII. Dôležité upozornenie
  1. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, používateľov a držiteľov vstupenky, že v prípade ak vstupenky inak predávané prostredníctvom Eventimu a systému eventim kúpia u iných osôb ako je Eventim (napríklad prostredníctvom individuálnej súkromnej inzercie na internetových bazároch, od neautorizovaných priekupníkov a pod.) vystavujú sa riziku, že vstupenky zakúpené mimo systému predaja Eventimu sú falšované, podvodne nadobudnuté, neplatné alebo ich nadobudnú za neprimerane zvýšenú cenu.

   Eventim ako aj jednotliví usporiadatelia pred návštevou podujatia spravidla kontrolujú, či predložená vstupenka nie je falšovaná alebo podvodne nadobudnutá.

   Usporiadatelia ako aj Eventim si môžu v jednotlivých prípadoch vyhradiť, že vstupenky predávané mimo predajnej siete Eventimu budú považované za neplatné.

   V prípade kúpenia vstupenky mimo systému predaja Eventimu môže byť držiteľovi takejto vstupenky z horeuvedených dôvodov neumožnené zúčastniť sa daného podujatia.
 • VIIIa. Alternatívny spôsob riešenia sporov
  1. Každý návštevník a používateľ internetového portálu spoločnosti eventim sk, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) ktorému sú prostredníctvom portálu ako spotrebiteľovi poskytované akékoľvek služby ako aj každý iný zákazník spoločnosti ktorý je spotrebiteľom je oprávnený využiť možnosti alternatívneho riešenia sporov a obrátiť sa na spoločnosť v prípade ak sa domnieva, že spoločnosť akokoľvek porušila jeho práva spotrebiteľa ako aj v prípade ak nesúhlasí so spôsobom vybavenia riadne uplatnenej reklamácie. V takýchto prípadoch sa každý zákazník spoločnosti môže obrátiť na spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ktorú spoločnosti zašle na emailovú adresu office@eventim.sk.

  2. V prípade, že spoločnosť žiadosť o nápravu podanú podľa ods. 1 zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia alebo ak zákazník nebude súhlasiť s navrhovaným spôsobom vybavenia žiadosti, zákazník má na základe príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo na mimosúdny alternatívny spôsob riešenia sporov so spoločnosťou po podaní návrhu podľa ods. 3.

  3. Zákazník môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Zákazník sa s návrhom môže obrátiť na ktorýkoľvek z registrovaných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) a jedným z nich je napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenskej obchodnej inšpekcii je možné podať návrh na vyplnenom formulári prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ars@soi.sk.

  4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak je vyčísliteľná hodnota sporu nižšia ako 20 € alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

  5. Ak je výsledkom konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú medzi sebou strany uzatvoria. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým však nie je dotknutá.

  6. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

  7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Podanie návrhu však môže byť podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne.

  8. Táto doložka tvorí súčasť všeobecných obchodných podmienok vrátane ich úprav, dodatkov a doplnkových predpisov.

 • VIIIb. Orgán dozoru
 • Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť spoločnosti eventim sk, s.r.o. ako poskytovateľa služieb je:

  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
  fax č.: 02/ 58272 170
  http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi
  e-mail: ba@soi.sk
 • IX. Záverečné ustanovenia a reklamácia služieb
  1. VOP upravujú práva medzi Eventimom a používateľom, medzi Eventimom a návštevníkom, a niektoré práva medzi Eventimom a usporiadateľom.

  2. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej adrese www.eventim.sk. Návštevník a/alebo používateľ môže voči Eventimu uplatniť reklamáciu služby poskytnutej Eventimom podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj akejkoľvek inej osobitnej zmluvy uzavretej s Eventimom pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia sa môže uplatniť osobne v mieste prevádzky Eventimu v pracovných dňoch v prevádzkových hodinách Eventimu uverejnených na internetovej adrese www.eventim.sk alebo písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronickej pošty zaslanej na adresu office@eventim.sk. Reklamácia bude vybavená spôsobom a v lehotách určených zákonom o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Pri uplatnení reklamácie a jej vybavení Eventim vydá návštevníkovi a/alebo používateľovi potvrdenie o podaní reklamácie a doklad o vybavení reklamácie.

  3. Eventim je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov objektívnej zmeny vonkajších právnych a trhových okolností, a to najmä v prípadoch, ak by ponechanie VOP v pôvodnom znení spôsobilo stratu a/alebo rast nákladov na strane Eventimu, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.eventim.sk.

  4. Návštevník a/alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie v systéme eventim cez portál eventim súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a akceptoval ich.

  5. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Znenie týchto VOP v slovenskom jazyku je záväzné a má prednosť.

  6. Tieto VOP sú platné od 21. júna 2016

  Obchodné podmienky pre službu vrátenia vstupného (Bezstarostná vstupenka)

 • I. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky pre službu vrátenia vstupného sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti eventim sk, s.r.o. (VOP).

  2. Všetky tu neupravené vzťahy medzi Eventimom, usporiadateľom, návštevníkom, používateľom a držiteľom vstupenky sa spravujú osobitnými dohodami medzi stranami a VOP.
 • II. Služba vrátenia vstupného (Bezstarostná vstupenka)
  1. Eventim si vyhradzuje právo pri vybraných podujatiach umožniť prostredníctvom portálu návštevníkom zabezpečenie služby vrátenie vstupného za podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami (ďalej aj pre účely tohto článku „služba“).

  2. Pri vybraných podujatiach na portáli sa zobrazí v procese rezervácie a kúpy vstupenky možnosť pre návštevníka objednať si službu vrátenia vstupného. Služba sa vždy objednáva pre všetky vstupenky kúpené návštevníkom jednou objednávkou, pričom návštevník si v prípade kúpenia služby môže nárokovať jej poskytnutie na každú vstupenku zvlášť.

  3. Za službu vrátenia vstupného je návštevník povinný uhradiť manipulačný poplatok, ktorý určuje Eventim. Výška manipulačného poplatku je stanovená vo forme percentuálnej sadzby k cene vstupného a zobrazuje sa v procese rezervácie vstupenky na vybraté podujatie. Manipulačný poplatok je splatný spolu so splatnosťou vstupenky, ku ktorej sa objednáva služba. Podmienkou účinnosti dohody o poskytnutí služby je riadne a včasné zaplatenie manipulačného poplatku.

  4. Návštevník má možnosť požadovať poskytnutie služby na vrátenie vstupného tak, že v procese rezervácie a kúpy vstupenky na vybraté podujatie potvrdí v systéme eventim prostredníctvom portálu záujem o službu vrátenie vstupného, čím zároveň vysloví súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zaviaže sa zaplatiť manipulačný poplatok.

  5. Návštevník je oprávnený požadovať od Eventimu vrátenie vstupného v tom prípade, ak nastanú niektoré z nasledovných okolností brániacich v návšteve podujatia:

  6. a) návštevníka a/alebo držiteľa vstupenky postihne vážna choroba,
   b) návštevníka a/alebo držiteľa vstupenky postihne vážna nehoda alebo poranenie;
   c) návštevníčku a/alebo držiteľa vstupenky postihnú problémy v tehotenstve;
   d) smrť držiteľa vstupenky;
   e) návštevníka a/alebo držiteľa vstupenky postihnú akútne prejavy chronického ochorenia;
   f) návštevník a/alebo držiteľ vstupenky je účastníkom nehody dopravného prostriedku;
   g) návštevníkovi a/alebo držiteľovi bráni v návšteve podujatia
   1. vyslanie zamestnávateľom na pracovnú cestu,
   2. predvolanie na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy,
   3. povinnosť vykonať mimoriadnu službu pri mimoriadnych udalostiach,
   4. činnosť člena organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej účasti na záchrannej akcii,
   5. ošetrovanie chorého člena rodiny,
   6. narodenie dieťaťa,
   7. sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze,
   8. úmrtie rodinného príslušníka,

   pričom podmienkou je, aby sa uvedené udalosti prejavili až v čase po kúpe vstupenky cez portál eventim a tieto udalosti preukázateľne a dôvodne zabránili návštevníkovi a/alebo držiteľovi vstupenky zúčastniť sa podujatia.
   Návštevník je oprávnený požadovať od Eventimu vrátenie vstupného za každého držiteľa vstupenky, a to za rovnakých podmienok ako pre vrátenie vstupného návštevníkovi.

  7. Prípady, kedy je návštevník podľa ods. 5 oprávnený požadovať vrátenie vstupného za seba a/alebo držiteľa vstupenky, sa na potreby vrátenia vstupného vykladajú nasledovne:

  8. a) vážnou chorobou sa rozumie ochorenie, ktoré sa prejavuje v čase konania podujatia, na ktoré je zakúpená vstupenka a ktoré návštevníkovi a/alebo držiteľovi vstupenky objektívne neumožňuje návštevu podujatia, na ktoré bola zakúpená vstupenka cez systém eventim;
   b) vážnou nehodou alebo poranením sa rozumie taká nehoda alebo poranenie návštevníka a/alebo držiteľa vstupenky, ktorá mu objektívne neumožňuje návštevu podujatia, na ktoré bola zakúpená vstupenka cez systém eventim;
   c) problémy súvisiace s tehotenstvom sú akékoľvek problémy súvisiace s tehotenstvom návštevníčky a/alebo držiteľky vstupenky, pričom právo na vrátenie vstupného v zmysle týchto Obchodných podmienok má osoba len ak jej tehotenstvo nastalo až po kúpe vstupenky a podujatie sa má uskutočniť po ukončenom 24. týždni tehotenstva alebo ak si návštevníčka podujatia zakúpila vstupenku na podujatie pred vznikom tehotenstva a už samotná obvyklá nerušená účasť na podujatí by mohla objektívne spôsobiť vážne komplikácie v tehotenstve;
   d) akútnymi prejavmi chronického ochorenia sa rozumie prejavy chronického ochorenia, ktoré sa prejavujú u návštevníka a/alebo držiteľa vstupenky v čase konania podujatia a ktoré mu objektívne neumožňuje návštevu podujatia, na ktoré bola zakúpená vstupenka cez systém eventim, pričom návštevník mohol objektívne predpokladať, že v čase konania podujatia budú prejavy chronickej choroby v remisii;
   e) nehodou dopravného prostriedku sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, v ktorom sa viezol návštevník podujatia a/alebo držiteľ vstupenky a pri ktorej dôjde k stretu prevádzok, sa usmrtí alebo zraní osoba, sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva, alebo pre zložky životného prostredia), na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda, pričom v dôsledku tejto udalosti sa návštevník a/alebo držiteľ vstupenky nemôže zúčastniť na podujatí, na ktoré bola zakúpená vstupenka prostredníctvom systému eventim,
   f) ostatné prípady sa vykladajú v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä (nie však výlučne) Zákonníka práce.

  9. Návštevník je povinný pri požadovaní vrátenia vstupného dodržať nasledovný postup:

  10. • Návštevník je povinný písomne oznámiť Eventimu, že u neho a/alebo držiteľa vstupenky nastali okolnosti, pre ktoré je v zmysle týchto Obchodných podmienok návštevník oprávnený požadovať vrátenie vstupného. Oznámenie môže návštevník urobiť výlučne prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu office@eventim.sk. Oznámenie musí byť Eventimu doručené bezodkladne potom, ako sa uvedené okolnosti prejavia, najneskôr však do 48 hodín pred začatím podujatia ktoré sa začína počas pracovného dňa a do 72 hodín pred začatím podujatia ktoré sa začína počas soboty, nedele a/alebo dňa pracovného pokoja. Oznámenie musí obsahovať meno a priezvisko návštevníka, názov podujatia, dátum konania podujatia, kód vstupenky na podujatie ku ktorej bola zakúpená služba vrátenia vstupného a uvedenie vzniknutých okolností, pre ktoré si návštevník nárokuje vrátenie vstupného.

   • Návštevník je povinný najneskôr do 7 pracovných dní po skončení podujatia, na ktoré mal pre seba a/alebo držiteľa vstupenky zakúpenú vstupenku a na ktorom sa nemohol on a/alebo držiteľ vstupenky zúčastniť z dôvodov stanovených týmito Obchodnými podmienkami, osobne alebo v zastúpení inou osobou na základe písomného splnomocnenia hodnoverne preukázať dôvod vzniku nároku na vrátenie vstupného a zároveň predložiť a odovzdať Eventimu platný a nepoškodený originál vstupenky na podujatie ku ktorej bola zakúpená služba vrátenia vstupného. Eventim si vyhradzuje právo určiť typ a obsah dokladu, ktorý bude požadovať na preukázanie vzniku nároku na vrátenie vstupného. Eventim si vyhradzuje právo požadovať od návštevníka a/alebo držiteľa vstupenky udelenie písomného súhlasu na spracovanie ich osobných údajov za týmto účelom.

   Ak návštevník uvedený postup nedodrží a/alebo ak riadne a včas nezaplatí manipulačný poplatok, Eventim nemá povinnosť vrátiť vstupné.

  11. Možnosť vrátenia vstupného sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

  12. • Poruchy liečby a hojenia rán – ak sa choroba alebo následky nehody alebo poranenia, operácie alebo iného lekárskeho zákroku vyskytovali v čase kúpy vstupenky na podujatie a neustúpili do času konania podujatia, čo znemožnilo návštevníkovi a/alebo držiteľovi vstupenky návštevu podujatia, a to aj vtedy, ak následky operácie alebo lekárskeho zákroku vznikli v dôsledku operácie alebo lekárskeho zákroku, ktorý nastal až po kúpe vstupenky na podujatie ale bol v čase kúpy vstupenky na podujatie plánovaný;

   • Ak prípad zakladajúci nárok návštevníka na vrátenie vstupného nastane pred kúpou vstupenky, alebo je v čase kúpy vstupenky možné objektívne predpokladať, že prípad zakladajúci nárok návštevníka na vrátenie vstupného nastane po kúpe vstupenky a pred konaním podujatia;

   • Prípady, ktoré by inak zakladali nárok na vrátenie vstupného podľa týchto Obchodných podmienok, nastali v dôsledku, že návštevník a/alebo držiteľ vstupenky:
   - požíval alkohol alebo drogy,
   - sa zúčastnil na rušení verejného poriadku,
   - sa zúčastnil na tréningu alebo pretekoch alebo iných závodoch motorových vozidiel, lodí alebo iných vozidiel alebo lietadiel,
   - sa zúčastnil na iných aktivitách, pri ktorých sa vystavil riziku ohrozenia života alebo zdravia nad mieru primeranú okolnostiam pri výkone iných obvyklých aktivít človeka,
   - spôsobil prípady umožňujúce vrátenie vstupného v dôsledku vedomej nedbanlivosti alebo úmyslu;
   - spáchal trestný čin alebo sa o spáchanie trestného činu pokúsil;

   • Prípady, ktoré nastali v dôsledku vyššej moci ako napr. vojna, teroristický útok, občianske nepokoje, epidemická a pandemická situácia, prírodné pohromy alebo pri útoku jadrovými, biologickými alebo chemickými zbraňami;

   • Prípady, ktoré nastali v dôsledku toho, že návštevník podujatia a/alebo držiteľ vstupenky má uložené ochranné liečenie, zákaz účasti na podujatiach alebo iné opatrenie zo strany orgánov verejnej moci, ktoré mu znemožňuje účasť na podujatí, zákaz vstupu na územie štátu alebo určeného územia, alebo je jeho osobná sloboda inak obmedzená v dôsledku rozhodnutia orgánu verejnej moci.

  13. Dohoda o poskytnutí služby podľa tohto článku je spoplatnená manipulačným poplatkom podľa horeuvedených ustanovení. Manipulačný poplatok je cenou za možnosť využitia služby, pričom zaplatený manipulačný poplatok patrí Eventimu, bez ohľadu na skutočnosť, že sa vstupenka využije a bez ohľadu na skutočnosť, či nastanú okolnosti zakladajúce nárok na vrátenie vstupného podľa tohto článku. Manipulačný poplatok sa pri vrátení vstupného podľa tohto článku nevracia. Manipulačný poplatok sa tiež nevracia v prípade nedodržania podmienok a postupu podľa ods. 5 až 8. Manipulačný poplatok sa tiež nevracia v prípade zrušenia podujatia z akýchkoľvek dôvodov.

  14. Vstupné bude návštevníkovi vrátené spravidla rovnakým spôsobom ako bolo návštevníkom zaplatené pri kúpe vstupenky.
 • VIII. Záverečné ustanovenia a reklamácia služieb
  1. Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej adrese www.eventim.sk. Návštevník a/alebo používateľ môže voči Eventimu uplatniť reklamáciu služby poskytnutej Eventimom podľa týchto Obchodných podmienok v zmysle ustanovení VOP.

  2. Eventim je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia týchto Obchodných podmienok v zmysle ustanovení VOP.

  3. Návštevník a/alebo používateľ potvrdením záujmu o možnosť vrátenia vstupného v rámci rezervácie vstupenky na vybrané podujatie v systéme eventim cez portál eventim súhlasí so znením VOP a týchto obchodných podmienok, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a akceptoval ich.

  4. Znenie týchto Obchodných podmienok v slovenskom jazyku je záväzné a má prednosť.

  5. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 13. júna 2014

  Obchodné podmienky pre službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

 • I. Úvodné ustanovenia
  1. Spoločnosť eventim sk, s. r. o., so sídlom Kupeckého 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 867 922, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29878/B (ďalej len „Eventim“) prevádzkuje internetový portál www.eventim.sk (ďalej len „portál“).

  2. Eventim je prevádzkovateľom elektronického počítačového systému na evidenciu kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí na Slovensku a v iných krajinách Európy a predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia evidovaných v tomto elektronickom počítačovom systéme (ďalej len „systém eventim“).

  3. Eventim je oprávnený na základe dohody s usporiadateľmi kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí zaradených v systéme eventim (ďalej len „usporiadateľ“) na tieto podujatia zabezpečovať predaj vstupeniek prostredníctvom systému eventim konečným záujemcom (návštevníkom), a to v mene usporiadateľa a na jeho účet.

  4. Návštevníkom sa rozumie osoba, vrátane jej právneho nástupcu, ktorá kúpi službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA na kúpu vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie zaradené v systéme eventim prostredníctvom portálu eventim pre seba a/alebo iného držiteľa vstupenky.

  5. Používateľom je osoba, ktorá navštívi portál a tento používa. Návštevník je zároveň používateľom portálu.

  6. Držiteľom vstupenky je osoba pre ktorú návštevník kúpi vstupenku na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie zaradené v systéme eventim prostredníctvom portálu eventim.

  7. Kúpou služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA návštevník nadobúda právo na nákup vstupeniek na podujatia ponúkané prostredníctvom systému eventim za podmienok uvedených nižšie, a to buď on-line na webstránke www.eventim.sk alebo osobne na hlavnom predajnom mieste spoločnosti.

  8. Darčeková poukážka je osobitný doklad vydaný spoločnosťou Eventim návštevníkovi, ktorý je potvrdením o tom, že návštevník si u Eventimu kúpil službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA. Návštevník sa pri využívaní služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA preukazuje darčekovou poukážkou. Na darčekovej poukážke je uvedená hodnota darčekovej poukážky (čl. II ) a doba zániku platnosti darčekovej poukážky ktorá je totožná s dobou trvania práva podľa čl. II ods. 1 pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

  9. Týmto sa upravujú všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi Eventimom a návštevníkom, resp. používateľom týkajúceho sa kúpy vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie zaradené v systéme eventim prostredníctvom portálu eventim za využitia služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA (ďalej podmienky).
 • II. Služba DARČEKOVÁ POUKÁŽKA
  1. Kúpou služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA návštevník nadobúda právo na nákup vstupeniek v cene do hodnoty darčekovej poukážky, a to na podujatia ponúkané prostredníctvom systému eventim pre seba a/alebo iného držiteľa vstupenky. Toto právo je časovo obmedzené, pričom vzniká okamihom prijatia kúpnej ceny za kúpu služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA a zaniká uplynutím jedného roku od jeho vzniku.

  2. Službu je možné kúpiť v hodnote 25, 50, 100 Euro (ďalej hodnota darčekovej poukážky).

  3. Pri kúpe jednotlivých vstupeniek prostredníctvom systému eventim pri využití služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA sa od hodnoty darčekovej poukážky odpočíta cena kúpených vstupeniek. V prípade, ak sa pri nákupe vstupenky podľa predchádzajúcej vety nezapočíta celá hodnota darčekovej poukážky, zostávajúca hodnota darčekovej poukážky (ďalej zostávajúca hodnota darčekovej poukážky) môže byť využitá pre kúpu ďalšej vstupenky, a to až do celkového vyčerpania hodnoty darčekovej poukážky alebo do okamihu zániku platnosti darčekovej poukážky.

  4. Návštevník môže pri kúpe vstupenky podľa ods. 3 kúpiť vstupenku aj v cene prevyšujúcej hodnotu darčekovej poukážky alebo zostávajúcu hodnotu darčekovej poukážky po započítaní ceny vstupeniek pri predchádzajúcich nákupoch. V takom prípade však návštevník doplatí rozdiel medzi cenou vstupenky a hodnotou darčekovej poukážky prípadne zostávajúcou hodnotou darčekovej poukážky.

  5. Cena darčekovej poukážky, hodnota darčekovej poukážky ani zostávajúca hodnota darčekovej poukážky sa nevracia ani nevypláca v peniazoch ani iných hodnotách, a to ani po zániku práva podľa ods. 1 uplynutím času alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či návštevník hodnotu darčekovej poukážky vyčerpal čiastočne alebo celkom nákupom vstupeniek podľa ods. 1.

  6. Právo na nákup vstupeniek zo služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA podľa ods. 1 tiež bez náhrady zaniká spolu so zánikom darčekovej poukážky ako listinného dokladu.
 • III. Kúpa služby DARČEKOVÁ POUKÁŽKA
  1. Návštevník môže kúpiť službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA prostredníctvom systému eventim, a to buď osobne alebo on-line cez portál www.eventim.sk, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou priamo na portáli.

  2. Každý návštevník si môže kúpiť službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA v rozsahu zodpovedajúcom ľubovoľnému počtu a hodnote darčekových poukážok, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak. Eventim si vyhradzuje právo obmedziť množstvo a hodnotu darčekových poukážok na jedného návštevníka podľa vlastného uváženia.

  3. Službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA si môže návštevník kúpiť uhradením ceny služby:

  4. a) prostredníctvom platobnej karty,
   b) priamo cez portál prostredníctvom SOFORT Banking služby,
   c) platbou prostredníctvom služby PayPal,
   d) platbou na hlavnom predajnom mieste spoločnosti.
   Ak návštevník neuhradí cenu služby v uvedenej alebo inak oznámenej lehote jeho rezervácia sa automaticky ruší a právo zo služby mu nevzniká.

  5. Po zaplatení ceny služby bude návštevníkovi vystavená DARČEKOVÁ POUKÁŽKA. Každá DARČEKOVÁ POUKÁŽKA obsahuje tzv. aktivačný kód, ktorý je jedinečný. Eventim eviduje použitie vydaných darčekových poukážok podľa aktivačných kódov.
 • IV. Zodpovednosť
  1. Eventim nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie darčekových poukážok a nie je ani povinný poskytnúť návštevníkovi náhradnú darčekovú poukážku.

  2. Ak Eventimu vznikne škoda kvôli návštevníkovi, resp. používateľovi, v súvislosti s používaním portálu alebo poskytovanej služby z dôvodu, že návštevník, resp. používateľ nedodržal obchodné podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike, je návštevník povinný nahradiť túto škodu Eventimu v plnom rozsahu.
 • V. Záverečné ustanovenia a reklamácia služieb
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA predstavujú osobitné ustanovenia ktoré majú prednosť pred ostatnými obchodnými podmienkami spoločnosti Eventim. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa spravujú ostatnými obchodnými podmienkami spoločnosti.

  2. Návštevník a/alebo používateľ môže voči Eventimu uplatniť reklamáciu služby poskytnutej Eventimom podľa týchto podmienok ako aj akejkoľvek inej osobitnej zmluvy uzavretej s Eventimom pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia sa môže uplatniť osobne v mieste prevádzky Eventimu v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 17:00 alebo písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronickej pošty zaslanej na adresu office@eventim.sk. Reklamácia bude vybavená spôsobom a v lehotách určených zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Pri uplatnení reklamácie a jej vybavení Eventim vydá návštevníkovi a/alebo používateľovi potvrdenie o podaní reklamácie a doklad o vybavení reklamácie.

  3. Eventim je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia týchto podmienok z dôvodov objektívnej zmeny vonkajších právnych a trhových okolností, a to najmä v prípadoch, ak by ponechanie VOP v pôvodnom znení spôsobilo stratu a/alebo rast nákladov na strane Eventimu ktoré nebolo možné vopred predvídať. Zmena týchto podmienok je účinná dňom zverejnenia ich nového úplného znenia na internetovej adrese www.eventim.sk.

  4. Návštevník alebo používateľ uzatvorením - potvrdením záujmu o službu DARČEKOVÁ POUKÁŽKA v systéme eventim cez portál eventim súhlasí so znením týchto podmienok, s ktorými bol plne oboznámený a akceptoval ich.

  5. Tieto podmienky sú platné od 28. mája 2015